Komornik Gdynia

Komornicy sądowi i sądy rejonowe są instytucjami, które odgrywają kluczową rolę w wymiarze sprawiedliwości. Komornicy są odpowiedzialni za wykonywanie orzeczeń sądowych, natomiast sądy rejonowe sprawują nad nimi nadzór. Współpraca między tymi organami jest niezbędna do sprawnego i skutecznego funkcjonowania systemu egzekucji sądowej. Czym dokładnie zajmuje się komornik Gdynia i Sąd Rejonowy?

Komornicy sądowi

Komornik Gdynia sądowy jest funkcjonariuszami publicznymi, który wykonuje orzeczenia sądowe w zakresie egzekucji świadczeń pieniężnych, świadczeń niepieniężnych oraz innych orzeczeń sądowych. Komornicy są powoływani przez ministra sprawiedliwości na podstawie konkursu.

Do podstawowych zadań komornika należą:

 • doręczanie pism sądowych,
 • dokonywanie spisu i oszacowania majątku dłużnika,
 • egzekwowanie świadczeń pieniężnych,
 • egzekwowanie świadczeń niepieniężnych,
 • wykonywanie innych orzeczeń sądowych.
Sąd Rejonowy Gdynia

Sądy rejonowe

Sąd rejonowy Gdynia i inne są podstawowymi sądami powszechnymi, które sprawują jurysdykcję w pierwszej instancji w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych i nieletnich oraz gospodarczych. Sądy rejonowe są powoływane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Do podstawowych zadań sądu rejonowego należą:

 • rozpoznawanie spraw cywilnych, karnych, rodzinnych i nieletnich oraz gospodarczych,
 • wykonywanie czynności w sprawach egzekucyjnych,
 • rozpoznawanie skarg na czynności komorników.

Nadzór sądowy nad komornikami

Nadzór nad komornikami sprawuje prezes sądu rejonowego przy którym działa komornik. Prezes sądu rejonowego jest uprawniony do:

 • żądania od komornika wyjaśnień,
 • wydawania zarządzeń,
 • przeprowadzania kontroli kancelarii komornika.

Komornik Gdynia a sąd rejonowy – Współpraca

Współpraca między komornikami a sądami rejonowymi jest regulowana przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tymi przepisami, komornik jest obowiązany do informowania prezesa sądu rejonowego o przebiegu egzekucji. Prezes sądu rejonowego może udzielić komornikowi niezbędnych wskazówek lub zlecić mu wykonanie określonych czynności.